Pedagogische visie

Bij Lewieke wordt het kind ruimte geboden om te spelen en zich te ontwikkelen. Er wordt veel zorg besteedt aan de manier waarop de kinderen worden opgevangen. Deze zorg is mede gericht op de sfeer in de groep: er wordt een gemoedelijk klimaat gecreëerd waarin het kind zich thuis voelt. Het is van belang dat het kind met plezier naar de opvang komt. De basishouding van de pedagogisch medewerker wordt gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind, individueel en in de groep. Elk kind is uniek.

Volgens Vygotsky (1958) wordt het niveau van functioneren van een kind zowel bepaald door de aangeboren intelligentie als ook door de mate waarin deze aangeboren mogelijkheden 'geactualiseerd' zijn. Het niveau van ontwikkeling van een kind wordt niet vastgesteld op kalenderleeftijd of aan de hand van bekwaamheid. Vygotsky gaat ervan uit dat het kind leert in aansluiting op wat hij al weet, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Vanuit dit oogpunt wordt er bij Lewieke naar het kind gekeken. Het kind wordt gevolgd, gestimuleerd en begeleidt op zijn eigen ontwikkelingsniveau. Uitdaging in activiteit en spel is van belang, zonder dat het kind gefrustreerd raakt. Dit wordt aangeboden en begeleidt door de pedagogisch medewerkers van de betreffende groep. Ontwikkelingsniveau is belangrijker dan leeftijd. Het kind moet zich veilig en thuis voelen binnen de groep waarin het verblijft.

VVE

Wij zijn een VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) erkende opvang.

VVE wordt gegeven op de reguliere peuteropvang met plaatsingsmogelijkheden voor geïndiceerde VVE-kinderen. 
VVE is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Denk hierbij aan tweetalige kinderen, kinderen met een andere culturele achtergrond of kinderen die door andere oorzaken in hun ontwikkeling worden bedreigd. Uw kind kan alleen in aanmerking komen voor een VVE geïndiceerde plaats indien u van het consultatiebureau een indicatie voor een VVE plaats krijgt. Bij zorg over de ontwikkeling van uw kind kunt u hier naar vragen tijdens uw consultatiebureau bezoek. Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

  • Taalontwikkeling hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Kinderen met een VVE indicatie krijgen 4 dagdelen in de week VVE aangeboden (16 uur). De eerste 2 dagdelen (8 uur) betaalt uzelf, de resterende 2 dagdelen (8 uur) op kosten van de gemeente Maastricht. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, bent u wel verplicht om uw kind alle 4 de dagdelen naar de opvang te brengen. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij verplicht dit te melden bij het consultatiebureau.

Speelplezier

Spelen is dé bezigheid van jonge kinderen, daarom werken we bij Lewieke volgens de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) methodiek 'Speelplezier'.
De 'Speelplezier' methodiek is een gestructureerde aanpak om kinderen zich al spelend te laten ontwikkelen en het spel centraal stelt. Het is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind met extra nadruk op de taal- en spelontwikkeling.

De Speelpleziermethodiek bestaat uit 4 dagelijks terugkerende speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren en biedt een balans tussen vrij en (be)geleid spel. Het gaat om de volgende 4 routines:

  • demonstratiespel in de grote groep
  • aansluitend (hand)-pantomimespel in de grote groep
  • begeleide spelactiviteit in de kleine groep
  • vrij spel individueel of samen

Binnen speelplezier komen verschillende thema’s en jaarlijkse feesten aan bod. Hierbij doen we verschillende activiteiten. Het kan zijn dat we voor sommige activiteiten een beroep doen op de hulp van de ouders.

Bitcare

Lewieke maakt gebruik van het ouderportaal “Bitcare”. Via Bitcare kunnen zowel ouder(s) als pedagogisch medewerker makkelijk met elkaar communiceren. Denk hierbij aan een afmelding, verlof aanvraag of het delen van een leuke foto.
Wanneer uw kind wordt opgevangen op de babygroep, kunt u via Bitcare ook het eten en slapen volgen. Wij streven er naar alle momenten zo snel en zorgvuldig mogelijk te noteren in Bitcare maar de zorg voor de kinderen op de groep gaat altijd voor. Ook geven wij de voorkeur aan een fysiek gesprek met de ouders maar dit is niet altijd ter plekke mogelijk.
Wanneer uw kind start bij Lewieke, krijgt u automatisch een inloglink voor Bitcare.

Afmelden

Lewieke maakt geen gebruik van ruildagen en/of verlofdagen. Wanneer uw kind niet naar de opvang komt vanwege bijvoorbeeld een vakantie, kunt u dit via “Bitcare” (ons ouder- en communicatieportaal) doorgeven.

Wij vragen u echter wel om dit minimaal 10 werkdagen vóór de betreffende datum door te geven. In dat geval bent u er zeker van dat er géén uren in rekening worden gebracht.
Wanneer de afmelding later bij ons gemeld wordt, zijn we genoodzaakt de gebruikelijke uren van de opvang te factureren. Aangezien onze medewerkers al zijn opgenomen in de reeds gemaakte planning.

Wanneer uw kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, worden dus helaas de gebruikelijk opvang uren gefactureerd.

Downloads